Öykü Eşberk - KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRAYA VERENİN HAKLARI
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 30 Kasım 2017 tarihinde eklenmiştir.

KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRAYA VERENİN HAKLARI

 

          Kiraya Verenin Hakları ve Borçları

 

   Kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda sözleşmenin tanımı yapılıp, kira süresinden ve kiracı ile kiralayanın hak ve yükümlülüklerinden bahsedilmektedir. Türk Borçlar Kanunu 299. maddesinde kira sözleşmesini: Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir şeklinde tanımlamıştır.

   Kira sözleşmesi belirli ve belirsiz süreli olmak üzere iki türlü yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.

   Kiraya verenin borçlarını kısaca üç başlık altında toplarsak bunlar; teslim borcu, vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu ve yan giderlere katlanma borcudur. 

 

  1. Teslim borcu

     Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu hüküm, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemez; diğer kira sözleşmelerinde ise, kiracı aleyhine  genel işlem koşulları yoluyla bu hükme aykırı düzenleme yapılamaz.

 

      2.Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu

     Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanır.

 

      3.. Yan giderlere katlanma borcu

     Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür.

 

     4. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu

      Kiralananın önemli ayıplarla teslimi hâlinde kiracı, borçlunun temerrüdüne veya kiraya verenin kiralananın sonradan ayıplı duruma gelmesinden doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere başvurabilir.

 

                       Ödenmeyen Kira Bedeli

 

    Kiracı, kiralananın tesliminden sonra doğan kira bedelini ödemek zorundadır. Ödemezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verir. Süreye rağmen borç ödenmezse kiraya veren sözleşmenin feshedeceğini bildirebilir. Süre, konut ve çatılı işyeri kiralarında en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur.

    Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

 

   En doğru bilgiyi size her zaman avukatınızın vereceğini unutmayın.

 

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.