Öykü Eşberk - YANDAL UZMANI ANADAL UZMANI OLARAK ATANABİLİR
Paylaş Tweet


metni yazdır metin boyutu Bu makale 01 Haziran 2022 tarihinde eklenmiştir.

YANDAL UZMANI ANADAL UZMANI OLARAK ATANABİLİR

Yandal uzmanlarının aldıkları eğitime binaen ana dal uzmanı olarak da çalışabilmesi mümkünken özellikle idarece hekimlere sürekli problem çıkarılmaktadır. Yan dal uzmanlığını tamamlamış bir çok hekim tarafıma başvurarak anadal uzmanı olarak çalışmalarına izin verilmediğini söylemektedir. Böyle bir durum hukuka ve yasalarımıza uygun değildir.

 

 Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 19.01.2019 tarih ve2019/1175 K sayılı kararında “Sonuç olarak; bir ana dal uzmanının kazanmış olduğu mevcut yetkinlik ve yetkileri bu ana dalın yan dallarının varlığı nedeniyle değişmez. Yan dal uzmanı, mensubu olduğu ana daldan kaynaklanan bütün yetki ve sorumluluklara anadal uzmanlık eğitimi ile ilgili görev ve yetkileri de kapsayacak şekilde sahip olmaya devam eder; ek olarak uzmanlaştığı yan dal alanında, aldığı eğitimden kaynaklanan ek yetki ve sorumluluklar ile bazı iş ve işlemlerde daha ileri düzeyde yetkinlik kazanır” denmektedir. Bu karar uyarınca da bir yandal uzmanına anadal uzmanı olarak çalışma izni verilmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.

 

1219 Sayılı Yasa uyarınca tabiplik mesleğini icra etme hakkına sahip olan bir tabip veya uzman tabip, 1219 sayılı yasa 12. Maddesindeki sınırlara bağlı kalmak suretiyle mesleğinde çalışabilme hakkına sahiptir

 

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar

EK MADDE 5

f )Özel hastanenin faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzmanlık dallarında kadrolu çalışanlardan yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olan tabipler, bulunduğu hastanede kadrolu çalıştıkları uzmanlık dalı dışındaki uzmanlık dalında da çalışabilirler. Bu durumda, her iki uzmanlık dalı da faaliyet izin belgesine işlenir.

 

1219 sayılı Yasa’nın 8. maddesiyle ihtisas konusu daha iyi belirtilmiştir.

"Türkiye'de icrayı tababet için bu kanunda gösterilen vasıfları haiz olanlar umumi surette hastalıkları tedavi hakkını haizdirler. Ancak her hangi bir şubei tababette müstemirren mütehassıs olmak ve o unvanı ilan edebilmek için Türkiye Tıp Fakültesinden veya Sıhhıye Vekaletince kabul ve ilan edilecek müessesattan verilmiş ve yahut ecnebi memleketlerin maruf bir hastane veya laboratuvarından verilip Türkiye Tıp Fakültesince tasdik edilmiş bir ihtısas vesikasını haiz olmalıdır." demektedir. Yani bazı hastalıkları tedavi edebilmek için o alanda uzman olunması gerekmektedir.

 

İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin 2018/1513 E, 2018/2335 K sayılı ve 24.12.2018 tarihli kararında

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olan davacı tarafından, bir özel hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ana dalında çalışma talebiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin REDDİNE karar verilmiştir.

: “… sağlık hizmetinin niteliği gereği sürekliliği olan, kesintiye uğratılamayacak ve ertelenemeyen bir kamu hizmeti olması nedeniyle davacının başvurusu üzerine … bir işlem tesis edilerek davacının çalışmasının ve dolayısıyla sağlık hizmetlerinin aksamasının önüne geçilmesi ve bu konudaki belirsizliklerin giderilmesi gerekmektedir…”

 

Danıştay 10. Dairesi’nin 2012/2318 E no’lu ve 13/12/2012 tarihli kararında

, “…uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzmanlık belgesi almış bir tabibin, o uzmanlık dalı içerisinde ayrıca  yandalının da bulunması nedeniyle yasayla tanınmış olan uzmanlık dalında çalışma özgürlüğünü ortadan kaldırması nedeniyle hukuka aykırı bulunmaktadır” denilerek Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin ikinci fıkrasındaki “Yan dal uzmanlığı bulunan ise, ancak kuruluşun o yan dal uzmanlığında kadrosu bulunması halinde başlatılabilir” ibaresinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir. Danıştay 10. Dairesi’nin 2012/2474 E no’lu ve 21/12/2012 tarihli kararında, aynı şekilde, aynı gerekçeler ile Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin ikinci fıkrasındaki “Yan dal uzmanlığı bulunan ise, ancak kuruluşun o yan dal uzmanlığında kadrosu bulunması halinde başlatılabilir” ibaresinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

 

İdarece verilen kararlar  ile yan dal uzmanı olan uzman hekimlerin, sahip oldukları uzmanlık diplomasına dayalı olarak özel hastanelerde mesleğini icra etme olanakları yasal dayanağı olmaksızın kısıtlanmaktadır. Yukarıdaki kanun madddelerinden de açıkça anlaşılacağı üzere, yan dal uzmanlığı ana dal uzmanlık branşımda çalışmayı engellememektedir.

 

 

Size her zaman en doğru bilgiyi avukatınızın vereceğini unutmayın

Sitenin bütün içeriklerin tüm hakları Av. Öykü Eşberk tarafından (http://www.avoykuesberk.com.tr) internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla makalelerden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapabilir, ancak yazarın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.